ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

У просторијама Основног суда у Параћину се врши издавање уверења да против лица није покренута истрага нити подигнута оптужница, односно да није покренут кривични поступак пред Основним судом у Параћину, као и за Виши суд у Јагодини .

Уверења се издају за територију из надлежности Основног суда у Параћину и Вишег суда у Јагодини, на лични захтев странке или посредно уз важећу личну карту или пасош лицу коме се издаје уверење.

Такса износи 190,00 динара.

Таксу за издавање уверења не плаћају:

  • лица која се први пут запошљавају
  • лица која ступају на одслужење војног рока