МЕДИЈАЦИЈА

У циљу потпуне обавештености грађана и странака о могућностима решавања спорних односа посредовањем у решавању спора – медијацијом у Основном суду у Параћину основана је Инфо-служба за подршку алтернативном решавању спорова.

Шта је посредовање-медијација:

Медијација је вансудски, алтернативни начин решавања спорног односа, у којем странке добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника-медијатора, који као треће неутрално и непристрално лице, помаже странама да постигну споразум који је за обе стране прихватљив.

У којим споровима је могуће применити поступак  медијације:

Медијација се примењује у спорним односима у којима стране могу слободно да располажу својим захтевима, а нарочито у:

-имовинскоправним споровима чији је предмет испуњење обавезе на чинидбу,
-другим имовинскоправним споровима,
-у породичним споровима,
-у споровима из области заштите животне средине,
-у потрошачким споровима,
-као и у свим другим спорним односима, у којима посредовање одговара природи спорних односа и може да помогне њиховом разрешењу.

Када се може приступити медијацији:

Медијацији се може приступити пре и у току судског поступка, као и у току поступка по правним лековима или у току извршног поступка.

Ако се странке у току судског поступка сагласе да приступе решавању спора посредовањем уз застој судског поступка, поступак посредовања се покреће достављањем суду пред којим се води поступак споразума о приступању посредовању.

У том случају долази до застоја судског поступка, који може бити одређен само једном по овом основу и не може трајати дуже од 60 дана (чл.18 Закон о посредовању у решавању спорова), што је и рок у ком би требало да се тај поступка оконча.

Разлика између судског поступка и посредовања у решавању спорова-медијације:

СУДСКИ ПОСТУПАК

МЕДИЈАЦИЈА

- ФОРМАЛАН

- НЕФОРМАЛАН

- ЗА ТУЖЕНОГ ПРИНУДАН

- ДОБРОВОЉАН

- ПО ПРАВИЛУ ЈАВАН

- ПРИВАТАН (ИСКЉУЧЕНА ЈЕ ЈАВНОСТ)

- ИЗВОДЕ СЕ ДОКАЗИ

- ПРЕГОВАРА СЕ

- ФОКУСИРА СЕ НА ТАЧКЕ О    КОЈИМА   СЕ СТРАНКЕ НЕ СЛАЖУ

- ФОКУСИРА СЕ НА ТАЧКЕ О         КОЈИМА СЕ     СТРАНКЕ СЛАЖУ

- УТВРЂУЈЕ СЕ ПРАВО

- УТВРЂУЈУ СЕ ИНТЕРЕСИ

- СУДИЈА ДОНОСИ ОДЛУКУ

- СТРАНЕ ДОНОСЕ ОДЛУКУ

- ДОНОСИ СЕ ПРЕСУДА

- ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ СПОРАЗУМ

- ДУГО ТРАЈЕ

- ХИТАН ПОСТУПАК

- СКУП ПОСТУПАК

- ЈЕФТИНИЈИ ПОСТУПАК

Све додатне информације о могућностима решавања спора медијацијом можете добити у Инфо – служби овог суда за подршку алтернативном решавању спорова, непосредно у просторија суда – лица за контакт су -судијски помоћници: Тања Лазић Симић и Марија Љубинић, путем тел. 035/563-401 од 10,00 до 14,00 часова и на е-mail: medijacija@pn.os.sud.rs.

Овде можете преузети унутрашње акте Основног суда у Параћину:

Одлуку о формирању инфо-службе за подршку алтернативном решавању спорова

Упутство о начину приступа, систему рада и начину поступања “Инфо-службе за подршку алтернативном решавању спорова“

Летак – медијација