ОВЕРА УГОВОРА

Овера потписа, преписа, фотокопија, уговора

Службеници Основног суда у Параћину  врше оверу потписа, преписа, фотокопија, уговора са територија свих општина у Параћину и Ћуприји.

Радно време шалтера овере

  • Понедељак – Петак : од 10.00 до 14.00 часова

  • Шалтери овере у судској јединици Ћуприја (Понедељак – Петак) : од 10.00 до 14.00 часова

Овера уговора

Приликом овере уговора потребно је лично присуство свих потписника уговора или уколико то није могуће, потребно је приложити важеће пуномоћје добијено од стране потписника уговора.

Странка је дужна да приликом овере докумената у Суду, службенику овере прикаже:

  • личну карту или пасош (страна лица искључиво пасош),

  • уколико оверу захтева правно лице неопходно је службенику овере приказати на увид оригинал решења или извода из АПР за то правно лице и један примерак назначеног решења или извода из АПР у фотокопији које задржава суд,

  • примерке докумената који се оверавају (уговори  најмање 6 примерака, а остали документи најмање 2 примерка),

  • признаницу о уплаћеној такси.

Висина таксе за оверу докумената прописана је Законом о судским таксама (“Сл. гласник РС“ бр.28/94, 16/97…31/09).

Број жиро рачуна Основног суда у Параћину на који се врши уплата таксе за оверу докумената је:

прималац: Основни суд у Параћину

Уколико странке нису у могућности да лично приступе у Суд ради овере докумената, постоји могућност да службеници Суда врше оверу документа на локацији договореној са странком. Овера на лицу места се унапред заказује.

Пуномоћје за оверу уговора да је лице које борави у иностранству, потребно је да исто буде оверено у Амбасади или Конзулату Републике Србије у иностранству или код нотара у тој земљи.

Таксе за оверу уговора се плаћају према вредности предмета уговора.

Купопродајни уговор

Од јануара 2010. године у складу са Законом о допунама закона о промету непокретности („Сл. гласник РС“ број 42/98 од 29.12.2009. године), у седишту Суда и судским јединицама приликом овере уговора о купопродаји уносе се комплетни подаци о уговорним странама и предмету уговора. Сви подаци се уносе у Централни регистар за промет непокретности, који је формиран од стране Министарства правде и након извршене провере о томе да ли је конкретна непокретност која је предмет уговора отуђена, приступа се овери уговора од стране референта овог Суда. Уколико службено лице које врши оверу уговора, увидом у посебну евиденцију утврди да су у Суду оверени потписи на уговору о промету исте непокретности, а на ком се као продавац појављује исто лице за исту непокретност, донеће решење о одбијању оверавања потписа на уговору о промету непокретности. Појачана контрола овере уговора довела је до веће сигурности у промету непокретности, поготово када је реч о избегавању  двоструких и вишеструких продаја непокретности.

Потребна документација за оверу уговора о купопродаји:

потребан број уговора: најмање 6 (шест).

Од укупног броја примерака уговора који се оверава најмање 2 (два) задржава Суд, од тога се један чува у Архиви суда на период од 10 (десет) година, а 1 (један) примерак уговора Суд доставља Управи јавних прихода .

Уговор о поклону

Потребна документација за оверу уговора о поклону:

потребан број уговора: најмање 6 (шест).

Од укупног броја примерака уговора који се оверава најмање 2 (два) задржава Суд, од тога се један чува у Архиви суда на период од 10 (десет) година, а 1 (један) примерак уговора Суд доставља Управи јавних прихода .

Документа потребна за оверу потписа:

  • лична карта или пасош (страна лица искључиво пасош),

  • уколико се као уговорна страна појављује правно лице неопходно је службенику овере приказати на увид оригинал решења или извода из АПР за то правно лице и један примерак назначеног решења или извода из АПР у фотокопији које задржава Суд

Ако је уговором о поклону изражена вредност поклона, наплаћује се половина таксе која је прописана Законом о судским таксама за ту вредност поклона, а ако вредност поклона није изражена такса за оверу уговора о поклону износи 1.970,00 динара.

Уговор о закупу

Потребна документација за оверу уговора о закупу:

потребан број уговора:најмање 6(шест)
Од укупног броја примерака уговора који се оверава најмање 2 (два) задржава Суд, од тога се један чува у Архиви суда на период од 10 (десет) година, а 1 (један) примерак уговора Суд доставља Управи јавних прихода .

Ако се уговор о закупу закључује на период краћи од 5 (пет) година, потребан број уговора је најмање 2 (два), обзиром да Суд задржава само 1 (један) примерак уговора за своју Архиву.

Документа потребна за оверу потписа:

  • лична карта или пасош (страна лица искључиво пасош),

  • уколико се као уговорна страна појављује правно лице неопходно је службенику овере приказати на увид оригинал решења или извода из АПР за то правно лице и један примерак назначеног решења или извода из АПР у фотокопији које задржава Суд.

Такса за ову врсту уговора се наплаћује на вредност закупа изражену на годишњем нивоу.

Овера фотокопије

Приликом овере фотокопије документа странке морају службенику овере приложити оригинални примерак документа на увид.

Потребан број докумената: минимум 2 (два) примерка фотокопије документа за који се врши овера, од којих један примерак задржава Суд.

Признаницу о уплаћеној такси: Први табак (лист А4) је 230,00 динара, а сваки следећи лист (А4) је 160,00 динара по једној овери.

Овера потписа

Таксе и потребна документа за поједине овере потписа:

ОП образац – потребно је приложити минимум 2 (два) примерка ОП обрасца и фотокопију личне карте,

такса за оверу износи 230,00 динара.

Овлашћење и пуномоћ – потребно је приложити минимум 2 (два) примерка,

такса за оверу износи 560,00 динара.

Изјава – потребно је приложити минимум 2 (два) примерка,

такса се плаћа по броју потписника, први потписник 230,00 динара, а сваки следећи потписник 160,00 динара.

Сагласност – потребно је приложити минимум 2 (два) примерка,

такса се плаћа по броју потписника, први потписник 230,00 динара, а сваки следећи потписник 160,00 динара.

Предуговор – потребно је приложити минимум 8 (осам) примерака,

такса за оверу предуговора се плаћа на вредност капаре, а приликом овере уговора плаћа се остатак до укупне вредности предмета уговора.